Adatvédelem

Adatvédelmi és adatkezelési nyilatkozat

1. BEVEZETÉS

Jelen adatvédelmi tájékoztató hatálya a Néra-Tapéta Bt. (székhely: 2519 Piliscsév, Vörösvári út 1.; cégjegyzékszám: 11-06-009019; a továbbiakban,szolgáltató, adatkezelő), által üzemeltetett https://webtapeta.eu honlapon (a továbbiakban: Weboldal) elérhető online áruház (a továbbiakban: Tapéta Webáruház) működtetésével,az általa alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elvekre terjed ki. A Néra-Tapéta Bt. (a továbbiakban: Szolgáltató) a https://webtapeta.eu weboldal (a továbbiakban: Weboldal) működtetése során a honlapra látogatók, a honlapon regisztrálók, illetve azon vásárlók, (a továbbiakban együttesen Érintett) adatait kezeli. A tapéta webáruház látogatója, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatás igénybe vevője (a továbbiakban: ügyfél) olyan linkre kattint amely egy másik fél által üzemeltetett weboldalra vezet, az ott megjelenő tartalomért, azok biztonságáért és megvalósuló adatkezelésért felelősséget nem tud vállalni. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. A Néra-Tapéta Bt. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztatót egyoldalúan, előzetes tájékoztatás nélkül  módosítsa. Az adott adat rendelkezésre bocsátásával Ön kijelenti, hogy a jelen Adatvédelmi Irányelvek az adat rendelkezésre bocsátásának időpontjában hatályos változatát megismerte és kifejezetten elfogadja.
A Néra-Tapéta Bt. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Néra-Tapéta Bt. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.A Néra-Tapéta Bt. az adatok felhasználása során a vonatkozó hatályos jogszabályok szerint, így különösen az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezései szerint jár el.
Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
– 1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (Katv.);

– 1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (Fgytv.);

– 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);

2.AZ ADATOKHOZ HOZZÁFÉRŐK KÖRE

A szerver által rögzített látogatási statisztikákhoz kizárólag a Néra-Tapéta Bt. ezen adatok elemzésével megbízott munkatársa fér hozzá. A kapcsolatfelvétel során birtokunkba került adatokat belső CMS rendszerünkben tároljuk, melyhez minden olyan munkatársunk hozzáfér, akinek a munkakörét ez érinti vagy érintheti.

3.AZ ÜGYFÉL HOZZÁJÁRULÁSA

Az Ügyfél a marketingcélú adatkezelés kivételével az hozzájárulásához kötött adatkezeléshez a Weboldalon történő regisztrációja, illetve a megrendelésének leadása során, a jelen Adatvédelmi Szabályzat kifejezett elfogadásával (az Adatvédelmi Szabályzat elolvasásáról, megértéséről és elfogadásáról szóló szöveg melletti négyzet bepipálásával) adja hozzájárulását.

 4. A SZEMÉLYES ADAT KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATOS JOG, AZ ADATTÖRLÉS

A kezelt adatok megadásáról az Érintett dönt. Az adatkezelés jogalapja az  önkéntes hozzájárulás. Személyes adat kezeléséről tájékoztatást kérhet. Kérésre a Néra-Tapéta Bt. tájékoztatást ad az általa kezelt adataidról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás a Néra-Tapéta Bt. e-mail címén kérhető. Ugyanezen az elérhetőségeken kezdeményezheti személyes adat helyesbítését és törlését is. Kérésére az Érintetthez tartozó adatokat töröljük. A törlésre a törlési igény megérkezésétől számított 3 napon belül kerül sor.

5. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA, CÉLJA ÉS MÓDJA

Az adatkezelésre a www.webtapeta.eu internetes oldalon (a továbbiakban: Weboldal) található internetes tartalmak az Érintett önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza az Érintett kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az Weboldal használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek. Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor. A hozzájárulást az Érintett az egyes adatkezelések tekintetében a Weboldal használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg. Az adatkezelés célja a Weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása. A Szolgáltató az Érintett által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése, házhoz szállítása, számlázás lehetővé tétele, kapcsolattartás, illetve ha az Érintett feliratkozott hírlevélre, akkor hírlevél küldés és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, az Érintett jogainak védelme. A Szolgáltató a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használja illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – az Érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag. Szolgáltató a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Érintett e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt az Érintett terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

6. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

A megrendelés és regisztráció során megadott személyes adatok kezelése kérelemre történő törlésig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat kérelemre történő törléséig tart. Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a Weboldalon történő regisztráció során vagy egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.

7. AZ ADATOKAT MEGISMERŐ SZEMÉLYEK KÖRE, ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATFELDOLGOZÁS

Az adatokat elsődlegesen Szolgáltató illetve Szolgáltató belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át. Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében Szolgáltató adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, fuvarozó vállalat, könyvelő) vehet igénybe.

8.A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

 Regisztráció

A regisztráció során az Érintettnek kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat:

  • Felhasználónév,
  • saját e-mail cím,
  • jelszó,
  • számlázási cím (számlázási név, utcanév, házszám, település, irányítószám),
  • szállítási cím (szállítási név, utcanév, házszám, település, irányítószám),
  • telefonszám

Technikai adatok

A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az Érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket a Szolgáltató rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer az Érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag a Szolgáltató fér hozzá.

Az Ön gépén automatikusan elhelyezett információ, a cookie-k

A weboldal látogatásakor bizonyos esetekben automatikusan (azaz nem regisztráció útján) rögzítünk olyan technikai információkat, melyek nem azonosíthatóak, mint például az Ön által használt böngésző és operációs rendszer típusa, vagy a weboldal címe, ahonnan a Tapéta Webáruház oldalra érkezett. Amikor Ön a weboldalunkat meglátogatja, automatikusan elhelyezhetünk a számítógépén információt. Ez egy ún. cookie file vagy hasonló formátum, ami sok segítséget nyújthat. Például a cookie segítségével személyre szabhatjuk oldalunkat és még változatosabb felhasználói élményt tudunk nyújtani Önnek, hogy a weboldal még inkább megfeleljen elvárásainak, igényeinek. A legtöbb böngészőben Ön beállíthatja, hogy webes keresője elfogadjon minden cookie-t, elutasítsa mindet, vagy értesítse Önt, ha cookie érkezik az Ön gépére. Mindegyik webes kereső különböző, így kérjük, használja keresője „Segítség” menüjét a cookie-k beállításainak módosításához.

Cookie névAdatkezelés céljaIdőtartamDomain
_gat_gtag 1 percGoogle Analytics
_gidRegisters a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website.24 óraGoogle Analytics
_gaRegisters a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website.2 évGoogle Analytics
tk_aiA weboldal megfelelő működéséhez szükségesSessionwebtapeta.eu
wordpress_test_cookieA weboldal megfelelő működéséhez szükségesSessionwebtapeta.eu
presenceThe presence cookie is used to contain the user’s chat state.

For example, which chat tabs are open.

Sessionfacebook.com
frNoticed this cookie is being used by Facebook. But not sufficient information on the use of this cookie.3 hónapfacebook.com
xsThis cookie contains multiple pieces of information, separated by colon (colon is encoded to the value %3A for transmission).3 hónapfacebook.com
c_userThe c_user cookie contains the user ID of the currently logged in user.3 hónapfacebook.com
wdThis cookie stores the browser window dimensions and is used by Facebook to optimise the rendering of the page.Sessionfacebook.com
m_pixel_ratio                A cookie serving to optimise advertising.Sessionfacebook.com
ooWe also use cookies, such as our five-year „oo” cookie, to allow you to opt out of displaying Meta ads based on your activity on third-party websites.5 évfacebook.com
usida Sessionfacebook.com
sbNoticed this cookie is being used by Facebook. But not sufficient information on the use of this cookie. This is a persistent cookie.2 évfacebook.com
dprWe use cookies to provide you with the best possible user experience.7 napfacebook.com
datrThe purpose of the datr cookie is to identify the web browser being used to connect to Facebook independent of the logged in user. This cookie plays a key role in Facebook’s security and site integrity features. This is a persistent cookie.2 évfacebook.com

9. Jogorvoslat

1. Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

a) a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Szolgáltató, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;

b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;

c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

2. Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az Szolgáltató az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

3. Amennyiben a Felhasználó Szolgáltatónak a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

4. Felhasználó a jogainak megsértése esetén Szolgáltató ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu


10. AZ ADATKEZELŐ ADATAI

Név: Néra-Tapéta Bt.
Székhely: 2519 Piliscsév, Vörösvári út 1.
Cégjegyzékszám:11-06-009019
Cégbejegyzés: Komárom-Esztergom Megyei Cégbíróság
Adószám: 21934164-1-11
E-mail: info@webtapeta.eu